Opzoek naar versterking Bestuur!

‘Op de Rails’ dreigt aan het einde van dit jaar in zwaar weer te geraken, daar het bestuur, zoals het er nu voorstaat, gereduceerd gaat worden tot twee personen.

Bij vrijwilligersorganisaties is een verloop bij én dus de vraag naar leden of betrokkenen, zeker geen onbekend fenomeen en wijkvereniging ‘Op de Rails’ is hier geen uitzondering op.

Deze constatering mag daarom worden gezien, als een serieuze en dringende oproep tot versterking! Hier kunt u een indruk te krijgen van het zgn. ‘reilen en zeilen’ van de wijkvereniging,

Wijkvereniging ‘Op de Rails’ werd opgericht op 20 december 1994 bij notaris Mr. Jan Jacob de Bruijn. Eén van de doelstellingen van de vereniging stond beschreven als “Het behartigen van de buurtbelangen van de bewoners van de Spoorbuurt in de ruimste zin van het woord”.

In de praktijk betekent het, dat de vereniging de spreekbuis en het aanspreekpunt is in de contacten met de gemeente, maar ook dat de leefbaarheid d.m.v. activiteiten in de buurt geoptimaliseerd wordt. Er is wekelijks een overleg op dinsdag ochtend om 9.30 waarbij de gebiedsconsulent, wijkagent en vereniging aanwezig zijn. Dit is tevens een inloopspreekuur waar 10 bewoners terecht kunnen met vragen.

Ook is er het Wijkbreed Overleg Centrumgebied (WOC). Dit is een over legvorm waarin de bewoners-vertegenwoordigingen van het centrumgebied en vertegenwoordigers van de gemeente zitting hebben.

Actuele zaken aangaande dit gebied worden daar besproken, dit overleg is 5 à 6 keer per jaar. De niet-reguliere contac- ten komen voort uit ontwikkelingen, die op dat moment in de buurt spelen.

Zo is ‘Op de Rails’ afgelopen jaren betrok- ken geweest bij gemeentelijke projecten, zoals de bouw van de Brandweerkazerne, de bouw van het Bolwerk, de bouw van de gymzaal achter de Bello school, het plaatsen van de ‘kastanjebanken’, de ver- nieuwing van het Stationsgebied, het aan- brengen van de nieuwe straatverlichting, het plaatsen van de ondergrondse containers en de realisatie ‘Kunst Looproute Binnenstad’.

Maar ook op initiatief van de wijkvereniging was er het contact met de gemeente. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het opknappen van alle pleintjes en het schoolplein, de vinger aan de pols ten aanzien van het parkeerbeleid en het inperken van de kamer- en appartemen- ten-verhuur. Het laatste had het opstel- len van een gemeentelijke kadernota ten gevolg. ‘Op de Rails’ opende ook het buurtcentrum De Smederij op 16 februari 2013.

Het versterken of vergroten van de leefbaarheid in de buurt werd door de wijk- vereniging niet alleen vormgegeven door het openen van De Smederij, ook werden wijkfeesten, buitenspeeldagen, Sint Maarten en Sint Nicolaas activiteiten gerealiseerd. Het Opzomeren en het zoeken naar paaseieren in het parkje bij- voorbeeld, zijn inmiddels niet meer weg te denken buurtactiviteiten. Op initiatief van de wijkvereniging zag ook de spoor- buurtloop het levenslicht en werden de rommelmarkt en de huiskamerconcerten van harte ondersteund.

In 2010 werd het 100-jarig bestaan van de buurt i.s.m. buurtvereniging ‘De Watertoren’ groots gevierd en tot slot kan ook Stichting ZorgIn rekenen op de steun van de wijkvereniging.

‘Op de Rails’ heeft deze website en drie keer per jaar wordt het wijkboekje uitgebracht. Menigmaal staat er dan de oproep voor vrijwilligers of voor nieuwe bestuursleden in. Al het bovenstaande zou namelijk zonder die mensen niet mogelijk zijn geweest.

En wie weet, wat er met nieuw betrokken enthousiasme nog allemaal tot stand gebracht kan worden. Wij zoeken op dit moment dringend naar meerdere bestuursleden om bovenstaande voor te zetten!

INTERESSE?
Stuur een mail en meld je aan info@opderails.nl

Hopelijk zien we je snel.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur